Tên tài khoản
Mật khẩu
Đăng nhập
/ Đăng ký
Thứ 1, 12/17/2017

Công văn số 766/TXNK-DTQLT ngày 9/3/2017 của Tổng cục Hải quan v/v bổ sung hồ sơ

Văn bản ban hành:
Số
766/TXNK-DTQLT
Ngày ban hành
03/09/2017
Loại văn bản
Công văn
Ngày đăng công báo
Người ký
Lê Mạnh Hùng
Ngày hiệu lực
Đánh giá
Bình thường

File đính kèm:

Để xem được file đính kèm bạn phải có tài khoản của TANET. Đăng ký sử dụng tài khoản

Nội dung:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 766/TXNK-DTQLT 
V/v bổ sung hồ sơ
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

 
Kính gửi: Công ty TNHH MTV DAMABO 
(Số 201 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thạch Khê, Tp. Đà Nẵng)
Trả lời công văn số 01/2017 ngày 03/03/2017 của Công ty TNHH MTV DAMABO về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, để có cơ sở xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đề nghị Công ty nộp bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của Công ty (bản sao y) gửi về Tổng cục Hải quan để được xem xét giải quyết theo quy định.
Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.
 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, DTQLT-Dũng (3b)
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng


Ý kiến của bạn:
Họ và tên:
Email:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Góp ý cho:
Tất cả Cá nhân Tanet
Nội dung góp ý: