Tên tài khoản
Mật khẩu
Đăng nhập
/ Đăng ký
Thứ 1, 12/17/2017

Công văn số 768/TXNK-DTQLT ngày 9/3/2017 của Tổng cục Hải quan v/v bổ sung hồ sơ

Văn bản ban hành:
Số
768/TXNK-DTQLT
Ngày ban hành
03/09/2017
Loại văn bản
Công văn
Ngày đăng công báo
Người ký
Lê Mạnh Hùng
Ngày hiệu lực
Đánh giá
Bình thường

File đính kèm:

Để xem được file đính kèm bạn phải có tài khoản của TANET. Đăng ký sử dụng tài khoản

Nội dung:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 768/TXNK-DTQLT
V/v bổ sung hồ sơ
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

 
Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Đại Sơn Thủy tại Đà Nẵng.
(Lô 24-B2.17, đường Phước Trường 9, KDC An Cư 4, Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng)
Trả lời công văn số 03/CV ngày 19/1/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH Đại Sơn Thủy tại Đà Nẵng về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải Quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, để có cơ sở xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đề nghị Chi nhánh nộp bổ sung hồ sơ như sau:
- Văn bản đề nghị xác nhận nợ thuế của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đại Sơn Thủy trường hợp ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền (bản chính), và giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty & của Chi nhánh (bản sao y) gửi về Tổng cục Hải quan để được xem xét giải quyết.
Cục Thuế XNK- Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty biết và thực hiện./.
 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, DTQLT-Dũng (3b)
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng


Ý kiến của bạn:
Họ và tên:
Email:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Góp ý cho:
Tất cả Cá nhân Tanet
Nội dung góp ý: