Tên tài khoản
Mật khẩu
Đăng nhập
/ Đăng ký
Thứ 1, 12/17/2017
Tin mới

Xem thêm >>

Thông báo tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016

A + A -
Nội dung:

Căn cứ Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 2320/QĐ-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016; Quyết định số 2550/QĐ-BTC ngày 28/11/2016 về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016; Công văn số 17053/BTC-TCCB ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính về việc tuyển dụng công chức văn thư, lưu trữ cho một số đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo như sau:

Show details for I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨCI. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC


Show details for II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNGII. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG


Hide details for III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC:III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC:

1. Các môn thi đối với thi sinh tham gia thi tuyển vào công chức vào ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ, chuyên viên làm công nghệ thông tin, chuyên viên làm văn thư - lưu trữ:

a) Môn kiến thức chung:
- Hình thức thi: thi viết;
- Thời gian làm bài: 180 phút.
- Nội dung thi: Kiến thức quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính; Luật cán bộ, công chức; chức năng nhiệm vụ, quyền hạn v? cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Thuế các cấp (Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế).

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành:
- Hình thức thi: 01 bài thi viết và 01 bài thi trắc nghiệm trên giấy.
- Thời gian thi: bài thi viết: thời gian làm bài 180 phút và bài thi trắc nghiệm trên giấy: thời gian làm bài 45 phút.
- Nội dung thi:
+ Đối với ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ: Kiến thức về Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế.
+ Đối với ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin: Kiến thức về công nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính; khoa học máy tính; kỹ thuật phần mềm - mạng máy tính và truyền thông); Kiến thức về hệ điều hành Window; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).
+ Đối với ngạch chuyên viên làm văn thư – lưu trữ: Kiến thức về lưu trữ học và quản trị văn phòng; về hành chính văn thư; về văn thư - lưu trữ.

c) Môn ngoại ngữ:
- Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy;
- Thời gian làm bài: 90 phút;
- Nội dung thi: Tiếng Anh trình độ B.

d) Môn tin học văn phòng:
- Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy;
- Thời gian làm bài: 45 phút;
- Nội dung thi:
+ Đối với ngạch chuyên viên và kiểm tra viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ; chuyên viên làm văn thư - lưu trữ: nội dung thi là Kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).
+ Đối với ngạch chuyên viên làm công nghệ thông tin không phải thi môn Tin học văn phòng.

2. Các môn thi đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào các ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế, cán sự làm công nghệ thông tin, cán sự làm văn thư lưu trữ:

a) Môn kiến thức chung:
- Hình thức thi: thi viết;
- Thời gian làm bài: 120 phút.
- Nội dung thi: Kiến thức quản lý hành chính nhà nước về tài chính; Kiến thức về Luật Cán bộ, công chức; Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Thuế các cấp (Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế).

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành:
- Hình thức thi: 01 bài thi viết và 01 bài thi trắc nghiệm trên giấy.
- Thời gian thi: bài thi viết: thời gian làm bài 120 phút và bài thi trắc nghiệm trên giấy: thời gian làm bài 30 phút.
- Nội dung thi:
+ Đối với ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ: Kiến thức về Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật Quản lý thuế.
+ Đối với ngạch cán sự làm công nghệ thông tin: Kiến thức về hệ điều hành Windows; Kiến thức về quản trị Cơ sở dữ liệu; Sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).
+ Đối với ngạch cán sự làm văn thư - lưu trữ: Kiến thức về lưu trữ học và quản trị văn phòng; Kiến thức về hành chính văn thư; Kiến thức về văn thư - lưu trữ.

c) Môn ngoại ngữ:
- Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy;
- Thời gian làm bài: 60 phút;
- Nội dung thi: Tiếng Anh trình độ A.

d) Môn tin học văn phòng:
- Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy;
- Thời gian làm bài: 30 phút.
- Nội dung thi:
+ Đối với ngạch cán sự và kiểm tra viên trung cấp thuế làm chuyên môn, nghiệp vụ; ngạch cán sự làm văn thư – lưu trữ: nội dung thi là kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).
+ Đối với ngạch cán sự làm công nghệ thông tin không phải thi môn Tin học văn phòng.

3. Tổ chức thi:
Kỳ thi tuyển công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016 sẽ được tổ chức làm hai vòng thi.
  - Vòng 1: áp dụng hình thức thi trắc nghiệm trên giấy và chấm bằng máy đối với 03 môn thi trắc nghiệm (Nghiệp vụ chuyên ngành trắc nghiệm, Ngoại ngữ, Tin học).
  - Vòng 2: những thí sinh thi đạt vòng 1 (cả 03 môn thi trắc nghiệm đều đạt từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100)) sẽ tiếp tục tham gia thi vòng 2 (thi viết) đối với 02 bài thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành viết và môn Kiến thức chung.

4. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ và môn tin học văn phòng:

4.1. Miễn thi môn Ngoại ngữ:
Người dự thi được miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

4.2. Miễn thi môn Tin học văn phòng:
Người dự thi được miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên đúng các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Tin học, Toán tin.”

5. Cách tính điểm và xác định thí sinh trúng tuyển dụng trong kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016:
Cách tính điểm và xác định thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Điều 17, Điều 18 của Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 28/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức Bộ Tài chính cụ thể như sau:

5.1. Cách tính điểm:
a) Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

b) Điểm các môn thi được tính như sau:
- Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;
- Môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

c) Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành tính theo hệ số cộng (+) với điểm ưu tiên (nếu có theo quy định tại mục VI dưới đây)

5.2. Xác định thí sinh trúng tuyển:
a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Có đủ các bài thi của các môn thi (trừ những môn được miễn thi theo quy định);
- Các bài thi không bị điểm liệt (dưới 50 điểm);
- Có kết quả thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng đơn vị và ngạch tuyển dụng.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng thì người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; Trường hợp điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau, thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; sau khi xét đến điểm bài thi trắc nghiệm môn chuyên ngành mà vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch Hội đồng thi tuyển dụng công chức sẽ quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.Show details for IV. XÉT TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨCIV. XÉT TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC


Show details for V. TUYỂN DỤNG ĐẶC BIỆT (TIẾP NHẬN KHÔNG QUA THI TUYỂN) TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC THUẾ:V. TUYỂN DỤNG ĐẶC BIỆT (TIẾP NHẬN KHÔNG QUA THI TUYỂN) TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC THUẾ:


Show details for VI. ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC:VI. ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC:


Show details for VII. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN DỤNG:VII. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN DỤNG:


Show details for VIII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC:VIII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHÍ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC:

Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức, thời gian địa điểm tổ chức tuyển dụng, kết quả thi tuyển, xét tuyển đồng thời trên trang Web Tổng cục Thuế (địa chỉ: www.gdt.gov.vn) và tại trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế (tầng 5, tầng 8 Tòa nhà VTC online – 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), Cục Thuế. Tổng cục Thuế không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh.
Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức  qua số điện thoại: 04.3972.8351./.                                                

Nguồn tin: TCT

Ngày xuất bản: 12/14/2016 Ngày cập nhật: 02/04/2017
Comment


Ý kiến của bạn:
Họ và tên:
Email:
Điện thoại:
Tiêu đề:
Góp ý cho:
Tất cả Cá nhân Tanet
Nội dung góp ý: