Tên tài khoản
Mật khẩu
Đăng nhập
/ Đăng ký
Thứ 1, 12/17/2017

Bài giảng 1: Những vấn đề chung về Thuế

Giảng viên:

Nguyễn Thị Cúc

    Phần I:
    - Khái niệm, đặc điểm, Chức năng, Vai trò của Thuế.
    - Phân loại thuế và yếu tố cấu thành một sắc Thuế
    Phần II:
    - Hệ thống Thuế Việt Nam