Hồ sơ đăng ký thuế đối với Ban điều hành dự án thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam

Tại điểm 2.6, khoản 2, Mục I, Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC của Bộ Tài Chính  hướng dẫn : Hồ sơ đăng ký thuế …

Đọc tiếpHồ sơ đăng ký thuế đối với Ban điều hành dự án thực hiện hợp đồng của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại Việt Nam