10 tháng thu ngân sách đạt 80,9% dự toán

by

Báo cáo tình hình công tác tháng 10 của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) cả nước ước đạt 102,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 10 tháng đạt 821 nghìn tỷ đồng, bằng 80,9% dự toán, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 đạt 84,9% dự toán, tăng 6,3%).

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, trong tháng 10,  kinh tế vĩ mô vẫn được duy trì ổn định với lạm phát được kiểm soát, thị trường tài chính ổn định, lãi suất cho vay có xu hướng giảm đã hỗ trợ cho DN giảm chi phí, vốn giải ngân FDI tiếp tục khả quan, cán cân thương mại thặng dư. Tuy nhiên tình hình XNK lại gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đạt thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại, đã có tác động không nhỏ tới hoạt động thu NSNNN. Cụ thể, về thu nội địa ước đạt 83,45 nghìn tỷ đồng, tăng 70,6% so với tháng trước. Lũy kế thu 10 tháng đạt 663 nghìn tỷ đồng, bằng 84,5% dự toán, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 đạt 91,6% dự toán, tăng 18,2%). Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp như phí, lệ phí (đạt 75,5% dự toán); thu khác ngân sách (đạt 69,1% dự toán). Đặc biệt, tình hình thu từ khu vực DNNN vẫn chưa được cải thiện, ước tính đến hết tháng 10 mới đạt 68,8% dự toán, giảm 1,8% so cùng kỳ năm 2015.

Nguyên nhân

Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động SXKD của một số ngành khai thác, chế biến dầu, khí; thủy điện; than gặp khó khăn, dẫn tới số thu nộp ngân sách giảm, trong khi đó số thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại phát sinh thấp. Thu từ dầu thô đạt 2,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 10 tháng ước đạt 32,46 nghìn tỷ đồng, bằng 59,6% dự toán, giảm 42,4% so cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, lũy kế 10 tháng, tổng số thu ngân sách từ hoạt động XNK ước đạt 215,76 nghìn tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán, tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2015.

Nếu tính sau khi hoàn thuế GTGT theo chế độ thì thu cân đối NSNN đạt 122,26 nghìn tỷ đồng, bằng 71,1% dự toán, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Ở đầu ra của ngân sách

Bộ Tài chính cho biết, tổng chi tháng 10/2016 ước đạt 110 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 10 tháng đạt 980,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán, tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, chi đầu tư phát triển tháng 10/2016 đạt 24.340 tỷ đồng, ước thực hiện 10 tháng đạt 163,2 nghìn tỷ đồng, bằng 64% dự toán, tăng 19,1% cùng kỳ năm 2015.

Ước đến hết tháng 10, lũy kế vốn đầu tư nguồn NSNN cho các dự án khoảng 161,6 nghìn tỷ đồng, đạt 64% dự toán (cùng kỳ năm 2015 đạt 69,6% dự toán); vốn trái phiếu chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 44,1% dự toán (cùng kỳ năm 2015 đạt 54% dự toán). Ngoài ra, chi trả nợ và viện trợ tháng 10 đạt 13.600 tỷ đồng, ước thực hiện chi 10 tháng đạt 130,84 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán, tăng 2,8% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô. Như vậy, bội chi NSNN ước 10 tháng 159,5 nghìn tỷ đồng, bằng 62,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Để tăng cường quản lý chi NSNN

Bộ Tài chính đã tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội Khóa XIV. Đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Bên cạnh đó, tích cực đôn đốc, phối hợp với các bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 695/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, Bộ Tài chính đã thông báo bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016 (lần 1) cho các địa phương.

Hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu năm 2016, cơ chế tài chính thực hiện các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 (phần vốn sự nghiệp); hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án thuộc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, dự án đầu tư trên địa bàn huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

Nguồn tin: Tapchithue

Ngày xuất bản: 11/03/2016 Ngày cập nhật: 11/04/2016

Viết một bình luận