Công văn số 2068/VPCP-V.I ngày 9/3/2017 của Văn phòng Chính phủ v/v xử lý đơn tố cáo tham nhũng, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp trong việc thực hiện dự án trên địa bàn huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

by

Nội dung:

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2068/VPCP-V.I
V/v xử lý đơn tố cáo tham nhũng, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp trong việc thực hiện dự án trên địa bàn huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:
– Thanh tra Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Xây dựng.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận được đơn (ghi danh là một số cán bộ công tác trong lĩnh vực quản lý đất đai của thành phố Hà Nội) tố cáo có dấu hiệu một số nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh Hà Tây và huyện Hoài Đức thuộc tỉnh Hà Tây (cũ) vi phạm pháp luật trong việc phê duyệt, thu hồi đất, thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương trên địa bàn huyện Hoài Đức và có dấu hiệu chủ đầu tư trốn thuế thu nhập doanh nghiệp (đơn, tài liệu liên quan sao gửi kèm). Về việc này, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng thanh tra toàn diện việc phê duyệt, thu hồi đất, thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Điểm dịch vụ du lịch sinh thái Song Phương trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội để làm rõ các nội dung tố cáo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 8 năm 2017.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

– Như trên;
– TTg, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
– Bộ Công an;
– UBND TP Hà Nội;
– VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, Vụ NN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, V.I (3), VTH.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Viết một bình luận