Mẫu báo cáo thuế gtgt theo quy định hiện nay (Cập nhật 2022)

by

Báo cáo thuế là công việc và trách nhiệm của mỗi đối tượng chịu thuế. Để thực hiện báo cáo thuế thì phải có các hồ sơ cũng như mẫu báo cáo thuế để thực hiện thủ tục báo cáo thuế. Như vậy mẫu báo cáo thuế gtgt là gì?Các quy định về mẫu báo cáo thuế gtgt như thế nào. Để tìm hiểu hơn về mẫu báo cáo thuế gtgt các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về mẫu báo cáo thuế gtgt nhé.

Mẫu báo cáo thuế gtgt

1. Báo cáo thuế GTGT là gì?

Báo cáo thuế là nghiệp vụ quan trọng với kế toán viên để nộp về cơ quan thuế định kỳ hàng tháng. Báo cáo thuế là kê khai những hóa đơn thuế GTGT đầu vào phát sinh quá trình mua hàng, mua dịch vụ và nhưng hóa đơn bán hàng do công ty mình phát hành là thuế GTGT đầu ra…

2. Những lưu ý khi làm mẫu báo cáo thuế

 • Để cho việc báo cáo thuế được rõ ràng và chính xác thì bạn cần phải sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự bán ra đồng thời cũng là theo trình tự ngày tháng.
 • Kế toán viên phải biết cách cân đối mọi vấn đề trên báo cáo như trên: Thuế, chi phí, lợi nhuận… thì đến cuối năm bạn sẽ không vất vả trong việc lập báo cáo tài chính.
 • Phải hết sức cẩn trọng trong quá trình kê khai. Nên hạch toán vào phần mềm kế toán rồi mới đưa dữ liệu ra HTKK và so sánh số thuế được khấu trừ hay phải nộp của các tháng.
 •  Lưu trữ hóa đơn, giấy nộp tiền các loại thuế một cách ngăn nắp, cẩn thận, tránh trường hợp bị thất lạc.
 •  Nên biết cách cân đối chi phí hợp lý như chi phí tiền lương so với doanh thu, chi phí tiếp khách trên tổng chi phí. Cân đối các vấn đề như hàng tồn kho trên chi tiết phải giống tổng hợp không được lệch.
 •  Xử lý tốt các vấn đề về công cụ dụng cụ so với bảng trích phân bổ công cụ dụng cụ. Và xử lý các vấn đề về tài sản cố định so với bảng trích khấu hao tài sản cố định.

3. Mẫu báo cáo thuế gtgt

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ……….. năm …….. hoặc quý……….năm…………….

[02] Lần đầu [ ]        [03] Bổ sung lần thứ [ ]

[04] Tên người nộp thuế:………………………………

[05] Mã số thuế: ………………………………..

[06] Địa chỉ: …………………………………………………………..

[07] Quận/huyện: …………………… [08] Tỉnh/thành phố: ……………

[09] Điện thoại: ………… [10] Fax: …….. [11] E-mail: …………………..

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………………

[13] Mã số thuế:……………………………………………….

[14] Địa chỉ: ……………………………………………

[15] Quận/ huyện: ………………….. [16] Tỉnh/thành phố: ………………….

[17] Điện thoại: ………………. [18] Fax: …………….. [19] E-mail: ……………….

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ……………………. Ngày: …………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu
Giá trị HHDV
(chưa có thuế GTGT)
Thuế GTGT
A Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu “X“) [21]
B Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang    [22]
C Kê khai thuế GTGT phải nộp ngân sách Nhà nước    
I Hàng hóa, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ    
1 Giá trị và thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào [23] [24]
2 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25]
II Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ    
1 Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26]
2 Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27] = [29] + [30] + [32]; [28] = [31] + [33]) [27] [28]
a Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29]
b Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% [30] [31]
c Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32] [33]
3 Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) [34] [35]
III Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] – [25])    [36]
IV Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT của các kỳ trước    
1 Điều chỉnh giảm [37]
2 Điều chỉnh tăng [38]
V Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh [39]
VI Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:
1 Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] – [22] + [37] – [38] -[39] ≥ 0) [40a]
2 Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế [40b]
3 Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40] = [40a] – [40b]) [40]
4 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu ([41] = [36] – [22] + [37] – [38] – [39] <0) [41]
4.1 Thuế GTGT đề nghị hoàn [42]
4.2 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] – [42]) [43]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….
Chứng chỉ hành nghề số: …….

                                                     Ngày ……. tháng ……. năm …….NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

 • GTGT: Giá trị Gia tăng
 • HHDV: Hàng hoá dịch vụ

4. Báo cáo thuế GTGT gồm những gì?

Trước tiên, khi tiến hành lập báo cáo thuế giá trị gia tăng, các doanh nghiệp sẽ cần phải chuẩn bị và xác định rõ các điều sau:

Tờ khai thuế. Việc sử dụng loại tờ khai nào sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào phương pháp khai thuế mà doanh nghiệp áp dụng: Phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp. Cụ thể:

 • Nếu doanh nghiệp sử dụng khai thuế theo phương pháp khấu trừ thì sẽ sử dụng Tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 01/GTGT;
 • Nếu doanh nghiệp sử dụng khai thuế theo phương pháp trực tiếp thì sẽ sử dụng tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu số 04/GTGT.

Hình thức khai thuế doanh nghiệp sẽ sử dụng: Khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý.

Đối với việc lựa chọn phương pháp kê khai thuế giá trị gia tăng:

 • Các doanh nghiệp có doanh thu 1 tỷ trở lên bắt buộc phải kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Các doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ nếu muốn vẫn có thể đăng ký để được kê khai theo phương pháp này.
 • Các doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ sẽ kê khai theo phương pháp trực tiếp, trừ những doanh nghiệp đăng ký tự nguyên theo phương pháp khấu trừ.

5. Cách xác định làm báo cáo thuế giá trị gia tăng theo tháng hay quý?

Căn cứ theo Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, cách xác định làm báo cáo thuế giá trị gia tăng theo tháng hay quý được quy định cụ thể như sau:

Đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng thuộc các trường hợp sau:

 • Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thuộc loại khai theo tháng bao gồm;
 • Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì được lựa chọn khai theo quý.

Như vậy, thuế giá trị gia tăng thuộc lại khai theo tháng. Nếu doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí dưới đây thì được lựa chọn khai theo quý.

Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý như sau:

 • Đối với doanh nghiệp đang hoạt động:
 • Nếu doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống, thì được kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Ngược lại, nếu có doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ, kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng;

Trong đó, doanh thu được xác định như sau: Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

 • Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch;
 • Trường hợp doanh nghiệp đang kê khai theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị theo Mẫu 01/DK-TĐKTT tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP đến cơ quan thuế, chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý.

Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế thì người nộp thuế tiếp tục thực hiện khai thuế theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

 • Đối với nghiệp mới thành lập:
 • Doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý;
 • Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề phải đủ 12 tháng để xác định kê khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý. Và sẽ thực hiện ổn định trong năm dương lịch đó.

6. Hướng dẫn nộp tờ khai thuế GTGT

Sau khi đã hoàn thành tờ khai thuế GTGT, bạn cần nộp báo cáo thuế GTGT lên cơ quan thuế. Cách nộp đơn giản, nhanh chóng nhất hiện nay mà các doanh nghiệp đều sử dụng đó chính là nộp qua trang thuedientu.gdt.gov.vn:

– Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống cổng thông tin của Tổng cục Thuế tại website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

– Bước 2: Tải tờ khai XML đã kết xuất lên hệ thống.

– Bước 3: Nhấn ký điện tử.

– Bước 4: Nhấn lệnh nộp tờ khai để gửi tờ khai thuế GTGT lên cơ quan thuế.

– Bước 5: Chọn chức năng “Tra cứu” để kiểm tra xem báo cáo.

7. Các câu hỏi thường gặp về mẫu báo cáo thuế gtgt

Cắm chữ ký số vào máy tính là gì?

 • Trước khi tiến hành khai thuế điện tử, bạn cần tiến hành cắm chữ ký số vào máy tính dùng để khai thuế. Điều này sẽ giúp bạn tiến hành bước ký số và nộp tờ khai một các nhanh chóng hơn sau khi đã hoàn tất thủ tục tờ khai thuế điện tử trên hệ thống.

Có bao nhiêu hình thức kê khai báo cáo thuế gtgt?

 • Về hình thức, doanh nghiệp có 2 lựa chọn kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc theo quý. Để biết doanh nghiệp cần áp dụng hình thức nào thì sẽ dựa vào thời gian hoạt động và doanh thu của công ty.

Kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, khác với Luật thuế gtgt thì sẽ như thế nào?

 • Theo quy định tại khoản 2, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính: Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu được dùng cho hoạt động chịu thuế GTGT.
 • Nội dung này cũng đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế Giá trị gia tăng.

Có bắt buộc phải báo cáo thuế qua mạng không?

 • Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp đều phải kê khai, nộp tờ khai thuế online (thường được gọi là nộp tờ khai thuế điện tử)

8. Dịch vụ tư vấn báo cáo thuế gtgt của ACC

Đến với ACC chúng tôi, Qúy khách sẽ được cung cấp những dịch vụ tư vấn về các bước lập và nộp báo cáo Thuế GTGT với sự tận tình tư vấn của đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm cùng với chuyên viên pháp lý đang thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý.

ACC cam kết:

 • Tư vấn nhiệt tình mọi vấn đề pháp lý cho khách hàng, khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của ACC;
 • Hỗ trợ giải đáp mọi vấn đề thắc mắc của khách hàng;
 • Chúng tôi hiểu rằng chi phí luôn là vấn đề được quý vị quan tâm do đó tại ACC chi phí luôn bảo đảm ở mức hợp lý, không phát sinh bất cứ chi phí nào khác ngoài chi phí đã báo từ đầu.
 • Cam kết bảo mật thông tin tuyệt đối.

Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về mẫu báo cáo thuế gtgt đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về mẫu báo cáo thuế gtgt vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn

Viết một bình luận