Mẫu kê khai thuế môn bài theo quy định (Cập nhật 2022)

by

Thuế môn bài là thuế được mọi người quan tâm đến hiện nay. Các cá nhân cũng như các doanh nghiệp có các vướng mắc về thuế môn bài này. Như vậy hãy để ACC giải đáp các thắc mắc của mọi người về việc thuế môn bài và mẫu kê khai thuế môn bài. Các quy định về mẫu kê khai thuế môn bài như thế nào. Để tìm hiểu hơn về mẫu kê khai thuế môn bài các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về mẫu kê khai thuế môn bài nhé.

Mẫu kê khai thuế môn bài

1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài hay lệ phí môn bài là loại thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp, hộ – cá nhân kinh doanh. Thuế môn bài là sắc thuế mà người nộp thuế hàng năm phải nộp vào Ngân sách Nhà nước (NSNN).

2. Bậc thuế môn bài 2022

Mức thuế, bậc thuế môn bài hàng năm mà doanh nghiệp phải nộp vào NSNN được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC. Theo đó:

Loại hình tổ chức và vốn Bậc thuế môn bài
Doanh nghiệp hoặc tổ chức có vốn điều lệ/vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng 3.000.000 VNĐ/ năm
Doanh nghiệp hoặc tổ chức có vốn điều lệ/ vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 VNĐ/ năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 VNĐ/ năm
Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/ năm 1.000.000 VNĐ/ năm
Hộ kinh doanh có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/ năm 500.000 VNĐ/ năm
Hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/ năm 300.000 VNĐ/ năm

Ngoài ra, căn cứ vào Tiết b Khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ- CP:

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp): trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
 • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.”

3. Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập

Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định thời hạn kê khai lệ phí môn bài:

“ 1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Như vậy, doanh nghiệp mới thành lập sẽ nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

4. Cách làm tờ khai thuế Lệ Phí Môn Bài trên HTKK

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK:

Mở phần mềm hỗ trợ kê khai => Gõ mã số thuế -> Ấn “Đồng Ý”

Bước 2: Chọn Tờ khai:

= > Kích chọn “Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI) màn hình hiện ra bảng chọn kỳ tính tính thuế:

Bước 3: Chọn kỳ kê khai lệ phí môn bài:

(Nếu bạn làm tờ khai lệ phí môn bài cho cơ sở mới thành lập trong năm 2020 thì tích vào nút “Cơ sở mới thành lập”

Sau khi chọn xong các bạn ấn “Đồng ý”

Màn hình sẽ hiển thị ra tờ khai lệ phí môn bài mẫu 01/MBAI

Bước 4: Làm tờ khai lệ phí môn bài (Theo mẫu 01/MBAI)

Mục 1. Người nộp lệ phí môn bài:

– Cột 2: PM đã tự động lấy thông tin theo tên mà các bạn đã khai ban đầu.

– Cột 4: Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu: Các bạn nhập số tiền vốn theo giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

– Cột 5: Mức lệ phí môn bài:

Phần mềm Cho phép chọn trong danh mục các giá trị: 3.000.000, 2.000.000, 1.500.000, 1.000.000, 500.000, 300.000, 250.000, 150.000 VNĐ
(1) Các bạn bấm vào nút chọn
(2) Thực hiện chọn mức lệ phí mộn bài

Bước 5: Ấn “Ghi”

Bước 6: Kết xuất tờ khai lệ phí môn bài

=> Ấn vào “Kết Xuất”

Bước 7: Nộp tờ khai lệ phí môn bài qua mạng

Bước 8: Nộp tiền lệ phí môn bài:

 • Cách 1: Nộp bằng tiền mặt tại kho bạc nhà nước hoặc tại ngân hàng được ủy nhiệm thu.
 • Cách 2: Nộp thuế điện tử qua mạng (dành cho các công ty đã có tài khoản nộp thuế điện tử)

5. Mẫu kê khai thuế môn bài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

 

[01] Kỳ tính lệ phí: Năm ……..

[02] Lần đầu: ☐ [03] Bổ sung lần thứ:…

[04] Người nộp lệ phí: ………………………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế:

[06] Đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………..

[07] Mã số thuế:

[08] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ……………………………..

[09] Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT  

Tên người nộp lệ phí hoặc tên địa điểm kinh doanh

Địa chỉ

(Ghi rõ địa chỉ quận/huyện, tỉnh/thành phố)

Mã số thuế người nộp lệ phí hoặc mã số địa điểm kinh doanh Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức lệ phí môn bài Số tiền lệ phí môn bài phải nộp Số tiền lệ phí môn bài được miễn Trường hợp miễn lệ phí môn bài

(Ghi trường hợp được miễn theo quy định)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6)-(8) (8) (9)
1 Người nộp lệ phí môn bài
2 Địa điểm kinh doanh

(ghi rõ tên)

………
Tổng cộng các địa điểm kinh doanh:
Tổng cộng

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…………………………

Chứng chỉ hành nghề số:…….

…, ngày……. tháng……. năm…….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Ghi chú:

Chỉ tiêu [01]: Kê khai năm tính lệ phí môn bài.

Chỉ tiêu [02]: Chỉ tích chọn đối với lần đầu kê khai.

Chỉ tiêu [03]: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp lệ phí (sau đây gọi chung là NNT và viết tắt là NNT) đã nộp tờ khai nhưng sau đó phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và thực hiện kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, NNT chỉ thực hiện chọn một trong hai chỉ tiêu [02] và [03], không chọn đồng thời cả hai chỉ tiêu.

Chỉ tiêu [04] đến chỉ tiêu [05]: Kê khai thông tin theo đăng ký thuế của NNT.

Chỉ tiêu [06] đến chỉ tiêu [08]: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có).

Chỉ tiêu [09]: Chỉ tích chọn trong trường hợp NNT đã kê khai LPMB, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.

6. Các câu hỏi mẫu kê khai thuế môn bài

Người nộp lệ phí môn bài bao gồm những ai?

 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp… thành lập theo quy định của Pháp luật, Luật hợp tác xã…
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những trường hợp được miễn lệ phí môn bài?

 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định 7 trường hợp và Nghị định 22/2020/NĐ-CP bổ sung thêm 3 trường hợp thuộc các đối tượng được miễn lệ phí môn bài

Thời hạn nộp lệ phí môn bài như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn nộp lệ phí môn bài.

Chậm nợp tờ khai sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo quy định tại điều 9 Thông tư 166/2013 quy định về mức phạt đối với tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân về việc chậm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

7. ACC với dịch vụ kê khai thuế môn bài

Với thế mạnh về lĩnh vực pháp luật về thuế, ACC luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý về nghĩa vụ thuế. Quý Khách hàng có nhu cầu được tư vấn về mặt pháp lý và hỗ trợ về mặt thủ tục liên quan đến khai nộp thuế môn bài nói riêng và các lĩnh vực thuế khác, xin vui lòng liên hệ ACC để biết thêm chi tiết!

 • Luôn báo giá trọn gói và không phát sinh thêm phí trong quá trình thực hiện.
 • Khi sử dụng dịch vụ của ACC Quý khách sẽ không phải đi lại nhiều (từ khâu tư vấn, báo giá, ký hợp đồng, nhận hồ sơ, ký hồ sơ…). ACC có đội ngũ hộ trợ nhiệt tình và tận nơi.
 • Ký kết hợp hợp đồng và tiến hành soạn thảo những hồ sơ liên quan trong vòng 03 ngày nếu quý khách cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ mà chúng tôi đã yêu cầu.

Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về mẫu kê khai thuế môn bài đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về mẫu kê khai thuế môn bài vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

 • Hotline: 19003330
 • Zalo: 084 696 7979
 • Gmail: info@accgroup.vn
 • Website: accgroup.vn

Viết một bình luận