Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán Hợp tác xã (Cập nhật 2022)

by

Cũng như các chức vụ, vị trí khác, kế toán cần bổ nhiệm theo quy định của pháp luật, kể cả kế toán trong doanh nghiệp hay hợp tác xã. Mọi người hay biết đến hợp tác xã như một hình thức kinh doanh đơn giản về các thủ tục so với thành lập doanh nghiệp mà quên mất hoặc không tìm hiểu các quy định của pháp luật. Kế toán là một vị trí rất cần thiết trong một hợp tác xã, giúp hợp tác xã xử lý, kê khai thuế và thực hiện các công việc liên quan đến thuế, Giám đốc hợp tác xã cần ban hành Quyết định bổ nhiệm kế toán để phân công cụ thể công việc cho người đảm nhận vị trí này. Do đó, ACC kính gửi đến Quý bạn đọc Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán Hợp tác xã (Cập nhật 2022) dưới đây để Quý bạn đọc có thêm nhiều thông tin chi tiết và cụ thể.

Ke Toan Tai Chinh Va Nhung Cong Viec Can Lam 01

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán Hợp tác xã (Cập nhật 2022)

1. Khái niệm kế toán trưởng

Theo Điều 53 Luật Kế toán 2015, kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

– Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ như trên còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.

– Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, kế toán trưởng phải có cáctiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 54 Luật Kế toán, cụ thể:

– Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liêm khiết, trung thực, có ý thức chấp hành pháp luật;

– Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

– Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán hợp tác xã (Cập nhật 2022)

2.1 Mẫu số 01

TÊN HỢP TÁC XÃ

                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : …/QĐ

          ……….., ngày … tháng …. năm …..

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm người phụ trách kế toán)

GIÁM ĐỐC HỢP TÁC XÃ………………………………

– Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020.

– Căn  cứ  giấy  chứng  nhận  đăng ký kinh doanh  của  Sở  Kế  hoạch  và  Đầu  tư  thành phố……………… số ………………… ngày ……………………….

– Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Hợp tác xã.

– Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Hợp tác xã.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm: …………………………………………..    Giới tính: ……………..

Singh ngày: ……………….          Dân tộc:  ……………     Quốc tịch: ……………….

Số CMND/CCCD: ………….      Ngày cấp: ……………      Nơi cấp: ……………..

HKTT: …………………………

Giữ chức vụ: Người phụ trách kế toán của Hợp tác xã kể từ ngày ký quyết định .

Điều 2: Mức lương khởi điểm được hưởng và các khoản phụ cấp khác theo quy chế Hợp tác xã.

Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn

– Thiết lập hồ sơ và kế toán tài chính, chứng từ của Hợp tác xã; thực hiện đầy đủ chức năng phụ trách kế toán.

– Giao dịch với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan đến hệ thống kế toán Hợp tác xã

– Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc trên cương vị kế toán.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà) có tên tại điều 1 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này..

 

Nơi nhận:– Như điều 4 : để chấp hành;                    

– Chi cục thuế….. (kèm theo HS đăng ký thuế);

– Lưu văn phòng Hợp tác xã/.

         ….., ngày … tháng …. năm …..                ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
2.2 Mẫu số 02

HỢP TÁC XÃ….

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …/20…/QĐ – ………

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm 20..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỢP TÁC XÃ……..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Hợp tác xã

GIÁM ĐỐC HỢP TÁC XÃ

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020.

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã……………………;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: …………………………..         Giới tính: ……………

Sinh ngày: …./…./….      Dân tộc: Kinh          Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: ………………

Nơi cấp: ………………..…..  Ngày cấp: …/…/….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………

…………………………………………………………….

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Hợp tác xã ………………………………

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

– Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã;

– Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Hợp tác xã;

– Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

– Yêu cầu các bộ phận trong Hợp tác xã lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

– Yêu cầu các bộ phận trong Hợp tác xã phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

– Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

– Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Hợp tác xã.

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:– Như điều 3

– Lưu VP

                                                       GIÁM ĐỐC HỢP TÁC XÃ

                                                      (ký tên, đóng dấu)

3. Soạn thảo Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng như thế nào?

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng bao gồm các nội dung cơ bản sau:

– Tên công ty, số Quyết định

– Quốc hiệu, tiêu ngữ

– Thời gian, địa điểm ra Quyết định

– Tên Quyết định

– Nội dung trong Quyết định:

+ Thông tin cá nhân và chức vụ (nếu có) của người được bổ nhiệm

+ Nghĩa vụ, quyền hạn của người được bổ nhiệm

+ Danh sách những người liên quan có trách nhiệm thi Quyết định

– Nơi nhận Quyết định

– Chữ ký, đóng dấu xác nhận của người có thẩm quyền bổ nhiệm.

Trên đây là bài viết mà chúng tôi cung cấp đến Quý bạn đọc về Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán hợp tác xã dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành. Như vậy, kế toán là một chức vụ cần được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật. Trong quá trình tìm hiểu hoặc thực hiện công việc, nếu bạn đọc thắc mắc bất kỳ vấn đề gì liên quan đến kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ một cách nhanh chóng nhất.

Viết một bình luận